โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 

119 หมู่ 1 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 

 Tel. 042438104 rosario_nk@yahoo.com

Written by Super User
Category:

ตราประจำโรงเรียน

 

         

 

ประกอบด้วยปริมณฑลภายในวงกลม มีเส้นขอบ มีเส้นโค้งขึ้น โค้งลงบังเกิดเป็นกลีบเจ็ดกลีบ กลางปริมณฑลมีโล่ป้องกันศัสตราวุธ ภายในโล่แบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนบนมีอักษร ร.อ. อยู่หน้าเส้นตรงตั้ง ส่วนกลางเว้นว่าง ส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีป วางอยู่บนหนังสือสองเล่มซ้อนกัน มีเส้นนอนเป็นฐาน มีดาบขัดอยู่หลังโล่ ปลายดาบปรากฏที่ด้านบนขวา ด้ามดาบปรากฏที่ด้านล่างซ้ายมองเห็นใบไม้ทอดปลายด้านบนซ้ายและด้านล่างขวา

ความหมาย

วงกลม  คือ  คือความมุ่งหมายรวมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณค่า

แห่งศาสนธรรม วัฒนธรรมและวิชาความรู้ ขณะเดียวกันหมายถึงการรวมศรัทธาธรรมของนักบวชเข้ากับความรักของผู้ปกครอง เมตตาธรรมของครู และการแสวงหาความรู้ ความเจริญของนักเรียน

เส้นประดับเจ็ดกลีบ  คือ  แทนพระคุณเจ็ดประการของประจิตเจ้า คือ พระดำริ  สติปัญญา ความคิดอ่าน กำลัง ความรู้ ความศรัทธา  ความยำเกรง

โล่       แสดงนัยของคุณธรรมว่า ความรู้เป็นเครื่องป้องกันภัย

ดาบคม คือ ปัญญา  ด้าม  คือ สติ  ดาบนี้เป็นเครื่องประหารความเขลา และความไม่ชอบธรรมทั้งหลาย และป้องกันตนเองด้วยดาบที่อยู่ทางซ้าย จึงต้องใช้ด้วยความสุขุม และอย่างองอาจกล้าหาญ

ใบไม้ แทนใบมะกอกใบของพืช คือ ส่วนที่ทำหน้าที่หายใจใบมะกอกจึงแทนการดำรงชีวิตในสันติสุข และเพื่อสันติสุข

หนังสือสองเล่ม  แทนคู่มือปลูกฝังคุณค่าทางจิตใจ และคุณค่าทางวิชาชีพ ความสมดุลของคุณค่าทั้งสอง เปรียบประดุจตะเกียงที่ส่องแสงสว่างนำชีวิตไปถูกทาง

 

อักษรย่อ

ร.อ.

 

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน คือ สีขาว และสีน้ำเงิน

 

 

ความหมาย

          สีขาว หมายถึง   ความบริสุทธิ์ ความสว่าง ความดีงาม

          สีน้ำเงิน หมายถึง   ความกล้าหาญเข้มแข็ง  มั่นคง  สง่า  น่าเกรงขาม เป็นจุดรวมบุคคลทั้ง หมด ที่เข้ามารวมพลังแห่งความสามัคคีช่วยกันเทิดทูนประมุขของประเทศชาติ

Design by: www.diablodesign.eu