โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 

119 หมู่ 1 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 

 Tel. 042438104 rosario_nk@yahoo.com

Written by Super User
Category:

ปีการศึกษา 2563 

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดหนองคาย ผลงานมีดังนี้

 1. ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(speech) ห้องเรียนปกติการศึกษาปฐมวัย
 2. ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ
 3. เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
 4. เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีด ตัด ปะ
 5. เหรียญทอง การแข่งขันประกวดมารยาทไทย
 6. เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน

 

ปีการศึกษา 2562 

 1. การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 4 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลงานมีดังนี้
 2. เหรียญทอง การแข่งขันการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
 3. เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน
 4. เหรียญทอง การแข่งขันประกวดมารยาทไทย
 5. การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชน “เอกชนหนองคายเกมส์ ครั้งที่ 3”
 6. ชนะเลิศขว้างบอลไกล หญิง                   ระดับปฐมวัย
 7. รองชนะเลิศวิ่ง 50 เมตร หญิง                ระดับปฐมวัย

 

ปีการศึกษา 2561

-  รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ระดับ ป.1-3  ระดับชาติ

 

ปีการศึกษา 2560

 1. โรงเรียนที่นักเรียนทำคะแนนรวมได้สูงสุด ระดับประถมศึกษาตอนต้น จังหวัดหนองคาย โครงการตอบปัญหาธรรมะ”ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 36
 2. โรงเรียนที่นักเรียนทำคะแนนรวมได้สูงสุด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดหนองคาย โครงการตอบปัญหาธรรมะ”ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 36
 3. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
 4. ชนะเลิศการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-6 ชนะเลิศระดับจังหวัด

       เหรียญเงินระดับภาค

 1. ชนะเลิศการแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-6 ระดับจังหวัด และเหรียญเงินระดับภาค
 2. ชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-3 และเหรียญเงินระดับภาค
 3. ชนะเลิศ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-3 และเหรียญทอง ระดับภาค
 4. โครงการตอบปัญหาธรรมะ”ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 36 นักเรียนได้รับ 3 รางวัลพร้อมทุนการศึกษา คือ  รางวัลชนะเลิศ  รางวัลที่  8  รางวัลที่  9 ระดับประถมศึกษา     จังหวัดหนองคาย

 

ปีการศึกษา 2559

 1. รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุด ระดับประถมศึกษาตอนต้น จังหวัดหนองคายโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”ครั้งที่ 35 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
 1. รางวัลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ดี (Best Practice) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 1. รางวัลดีเด่น องค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย โครงการบูรณาการสร้างองค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย
 1. รางวัลโรงเรียนที่บริหารจัดการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลดการปล่อย CO2ลงได้ไม่น้อยกว่า 3 %การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 1. รางวัลห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 2. รางวัลผู้บริหารรักการอ่าน   จากสมาคมคณะกรรมการการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 3. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  นักเรียนมีผลงาน ดังนี้
 4. เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับ ป.1-3 ระดับประเทศ
 5. รองชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับ ป.1-3 ระดับภาค
 6. เหรียญเงิน การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับ ป.1-6 ระดับภาค
 7. เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.1-3 ระดับภาค
 8. เหรียญเงินการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.1-3 ระดับภาค

 

ปีการศึกษา 2558

 1. รางวัลรองชนะเลิศการจัดริ้วขบวนเดินรณรงค์ยุติความรุนแรง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558
 2. รางวัลโรงเรียนที่บริหารจัดการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลดการปล่อย CO2ลงได้ไม่น้อยกว่า 3 % จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 3. รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของจังหวัดหนองคาย โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 34 
 4. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 5. การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

 1.ชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ป.1-3 กลุ่มเครือข่าย  ชนะเลิศระดับจังหวัด เหรียญเงิน

ระดับภาค

1.ชนะเลิศการแข่งขันวงอังกะลุง ป.4-6 กลุ่มเครือข่าย  ชนะเลิศระดับจังหวัด เหรียญเงินระดับภาค

2.ชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย  ม.1-3 ระดับจังหวัด   เหรียญทองระดับภาค

 1. โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558

นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ 

 1. รางวัลอันดับ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
 2. รางวัลอันดับ 3 ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ปีการศึกษา 2557

 1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย
 2. รางวัลรองชนะเลิศสถานศึกษา ด้านรักสามัคคี ตามนโยบายขับเคลื่อน 5 รัก ด้านรักสามัคคี

  ของจังหวัดหนองคาย

 1. รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาตอนต้น ประเภทคะแนนรวม ระดับจังหวัดหนองคาย

  โครงการตอบปัญหาธรรมะ”ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 33 

 1. สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET สูงเป็นอันดับที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

 

ปีการศึกษา 2556

 1. รางวัลเหรียญทอง  แข่งขันมารยาทไทย  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ในกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  63   ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. รางวัลเหรียญทอง  แข่งขันเล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้น  ป.4-6  ในกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  63   ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. รางวัล  เหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ในกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  63   ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 4. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง)  ในกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  63   ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 5. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ในกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  63   ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 6. รางวัล  รองชนะเลิศ  แข่งขันตอบปัญหา  ASEN  QUZ  ระดับชั้น  ม.1 - 3  ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (เขตตรวจราชการที่  10  และ  12)ครั้งที่  2
 7. รางวัล  เหรียญทอง  แข่งขันมารยาทไทย  ระดับชั้น  ม.1 - 3  ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (เขตตรวจราชการที่  10  และ  12)ครั้งที่  2
 8. รางวัล  ชนะเลิศ  แข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะ  ติด  ระดับชั้น  ม.1 - 3  ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (เขตตรวจราชการที่  10  และ  12)ครั้งที่  2
 9. รางวัล  รองชนะเลิศ  แข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง)  ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (เขตตรวจราชการที่  10  และ  12)ครั้งที่  2
 10. รางวัลชนะเลิศ  แข่งขันเดี่ยวโหวด  ระดับชั้น  ม.1 - 3  ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (เขตตรวจราชการที่  10  และ  12)ครั้งที่  2
 11. รางวัลชนะเลิศ  แข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  ประเภทที่  1  ระดับชั้น  ป.4 - 6  ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (เขตตรวจราชการที่  10  และ  12)

ครั้งที่  2

  12. รางวัล  ผู้บริหารรักการอ่าน  ห้องสมุดดีเด่น  ในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ประจำจังหวัดหนองคาย

 

ปีการศึกษา 2555

- รางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดเล็ก

 1. รางวัลชนะเลิศ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่  1

          2.รางวัลชนะเลิศ  แข่งขันเล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่  1

          3.รางวัลชนะเลิศ  แข่งขันคณิตคิดเร็ว  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่  1

          4.รางวัลชนะเลิศ  แข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้น  ม.1 – 3  ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ครั้งที่  1

          5.รางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1 และรางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การแข่งขันเล่านิทานประเภทเดี่ยว  ระดับชั้นปฐมวัย

          6.รางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต  1  และรางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การแข่งขันเล่านิทานประเภททีม  ระดับปฐมวัย

          7.รางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต  1  และรางวัลเหรียญทอง  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แข่งขันการแสดงศิลปะพื้นบ้าน  ระดับชั้นปฐมวัย

          8.บุคลากรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  “ครูเอกชนดีเด่น”  ประจำปี  2555  จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน  12  ท่านคือ

 1. เกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับดีมาก  จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 2. ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 3 จาก สมศ.

ปีการศึกษา 2554

 1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ โครงการรักษ์ภาษาไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เรื่อง “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผนดิน” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1
 2. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เขียนเรียงความ โครงการรักษ์ภาษาไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เรื่อง “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผนดิน” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1
 3. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 แต่งกลอนสุภาพ โครงการรักษ์ภาษาไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เรื่อง “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1
 4. รางวัลรองชนะเลิศระดับภาคอีสาน การเข่งขันโครงการมหัศจรรย์แห่งไม้ไอติม หัวข้อแผ่นดินของพ่อ
 5. รางวัลชนะเลิศกีฬาแชร์บอล ระดับจังหวัด ในการแข่งขันกีฬา สพฐ. 2554 เกมส์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และได้เป็นตัวแทนจังหวัดหนองคาย เข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม
 6. นักเรียนที่ผ่านการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด และ ระดับกลุ่มจังหวัด
 7. รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทผู้บริหาร รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน รางวัลครูสอนดี
 8. รางวัลครูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ของ สกสค. 

 

ปีการศึกษา 2553

 1. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นของคุรุสภา รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับเหรียญทองโรงเรียนเอกชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. รางวัลดีเด่นการบริหารจัดการเอดส์และวัณโรคในสถานศึกษา
 3. รางวัลเหรียญทองการเล่านิทานประกอบการแสดงประกอบสื่อ กิจกรรมมหกรรมวิชาการการศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 4. รางวัลชนะเลิศแต่งคำประพันธ์ ช่วงชั้นที่ 3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 5. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี จังหวัดหนองคาย
 6. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 1 รองชนะเลิศ ช่วงชั้นที่ 2,3 จังหวัดหนองคาย

ปีการศึกษา 2552

 1. 1. ชนะเลิศการแข่งขันชักเย่อ รางวัล The Best Cheer การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2009
 2. รองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับเขตตรวจราชการ
 3. รองชนะเลิศ ระดับจังหวัด การแข่งขันประกวด อย. น้อย ระดับมัธยมศึกษา
 4. เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 5. ผู้บริหารรักการอ่าน ครูรักการอ่าน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1
 6. ครูดีเด่นกลุ่มสาระสังคมศึกษา กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

ปีการศึกษา  2551

 1. ชนะเลิศ การดำเนินงานโครงการ อย. น้อย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย
 2. ชนะเลิศ การดำเนินงานคู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย ระดับจังหวัด และรางวัลที่ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนดีศรีหนองคาย
 4. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ระดับเขตพื้นที่
 5. รางวัล โรงอาหารสถานศึกษาดีเด่น ของจังหวัดหนองคาย
 6. ผ่านการประเมินระดับกลุ่มจังหวัด นักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
 7. ผ่านการประเมินระดับกลุ่มจังหวัด นักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
 8. เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ ชนะเลิศ ระดับเขตตรวจราชการ รางวัลชมเชย ระดับประเทศ กิจกรรมแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ Speech ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 9. ชนะเลิศระดับจังหวัด รางวัลชมเชยระดับภาค การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 2
 10. ชนะเลิศระดับจังหวัด รางวัลเหรียญทองแดงระดับภาค การประกวดสู่ความเป็นเลิศภาษาไทย

     ช่วงชั้นที่ 3

 1. นักเรียนทำคะแนนสูงสุดระดับจังหวัด รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ระดับประเทศ โครงการตอบปัญหาธรรมะ”ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 27 ของชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
 2. ชนะเลิศระดับจังหวัด การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิง และ เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. ผ่านการประเมินระดับกลุ่มจังหวัด นักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

 

ปีการศึกษา 2550

- รางวัลดีเยี่ยม  การดำเนินงานโครงการ อย. น้อย  ระดับประเทศ

- โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

- ชนะเลิศการประกวดการนำเสนอผลงาน โครงการ อย.น้อย

- ได้รับรางวัลที่ 1 ผู้บริหารรักการอ่าน     นักเรียนรักการอ่าน   รางวัลที่ 3  ห้องสมุดมีชีวิตและมุมหนังสือ 

- ชนะเลิศการประกวดการนำเสนอผลงาน โครงการ อย.น้อย  เขตตรวจราชการ 10 และ 12

- รางวัลชนะเลิศ  กิจกรรมแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ Speech     เขตตรวจราชการ 10 และ 12

- รางวัลชมเชย กิจกรรมแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ Speech     ระดับประเทศ

- รางวัลคะแนนรวม ดีเด่น   เด็กไทยทำได้ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  จังหวัดหนองคาย

ระดับประถมศึกษา

- รางวัลดีเด่น เด็กไทยทำได้ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ด้านอาหารปลอดภัย   ระดับประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย

 

ปีการศึกษา 2549

-  รางวัลอันดับที่ 3 ระดับประเทศ  การแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ Speech ช่วงชั้นที่ 1

-  รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตตรวจราชการ  การแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ Speech ช่วงชั้นที่ 3

ปีการศึกษา  2544

- ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก

ปีการศึกษา 2540

- ได้รับรางวัล นักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็กปีการศึกษา 2540

ปีการศึกษา  2539

- ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก

 

Design by: www.diablodesign.eu