โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 

119 หมู่ 1 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 

 Tel. 042438104 rosario_nk@yahoo.com

Written by Super User
Category:

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน

  1. ซื่อตรง

     การดำรงชีวิตที่ยุติธรรมต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  ไม่คดโกงผู้อื่น หรือหาผลประโยชน์ส่วนตัว มีความจริงใจกับทุกคน และต่อสถาบัน 

  1. เรียบง่าย

     ดำเนินชีวิตสมถะ พอเพียง ประหยัดและรู้ประมาณ มีความสุภาพถ่อมตน รักสันติและความสงบ มีสัมมาคารวะ สุภาพเรียบร้อย เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่นปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทย 

  1. การงาน

     มุ่งมั่นทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจัง บากบั่น พากเพียรต่อภาระที่ยากลำบาก กระตือรือร้นในการทำงาน ทำงานด้วยใจรักและอุทิศเวลาให้แก่งาน ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถ จนได้ผลงานที่สมบูรณ์

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนส่งเสริมจิตสาธารณะ และไหว้งาม

จิตสาธารณะ  คือ มีเมตตาธรรม ช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการให้และการรับ รู้จักเสียสละและแบ่งปัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัว มีจิตใจมั่นคงแน่วแน่ มีความสำนึกและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม

ไหว้งาม คือ การแสดงความเคารพอย่างถูกต้องตามแบบวัฒนธรรมไทย

Design by: www.diablodesign.eu