โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 

119 หมู่ 1 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 

 Tel. 042438104 rosario_nk@yahoo.com

Written by Super User
Category:

ปรัชญาการศึกษา

 

มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือมนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้

 

คติพจน์ของโรงเรียน

 

ศึกษาดี  มีวินัย  ใจเมตตา  ใฝ่หาคุณธรรม  เลิศล้ำการงาน

ซึ่งมีความหมายดังนี้

ศึกษาดี หมายถึง การสร้างนักเรียนให้มีความสามารถใน ความคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนและดำรงชีพในอนาคต

มีวินัย หมายถึง การสร้างนักเรียนให้รู้จักดำเนินชีวิตในโลกแห่งความจริงยอมรับตนเองและยอมรับผู้อื่น ดำรงชีวิตอย่างมีวินัยเรียบง่าย

ใจเมตตา หมายถึง การสร้างนักเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รู้จักการแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วยความรักและความเสียสละ

ใฝ่หาคุณธรรม หมายถึง การสร้างนักเรียนให้เป็นคนศรัทธาในศาสนาเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีค่านิยมที่ถูกต้อง มีความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒนธรรม

เลิศล้ำการงาน หมายถึง การสร้างนักเรียนให้เป็นคนมุ่งมั่นที่จะประกอบสัมมาชีพ รักการทำงาน ขยันขันแข็ง   รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

Design by: www.diablodesign.eu