โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 

119 หมู่ 1 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 

 Tel. 042438104 rosario_nk@yahoo.com

Written by Super User
Category:

วิเคราะห์ SWOT โรงเรียนโรซารีโอวิทยา

ปัจจัยภายในโรงเรียน

 

จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. โครงสร้างบริหารงานชัดเจน

2. บริหารงานเป็นระบบ

3. บริหารงบประมาณโปร่งใส่และตรวจสอบได้

4. มีโครงการ / กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ ความสามารถตามศักยภาพของผู้เรียน

5. โรงเรียนมีกิจกรรมทางศาสนาในรูปแบบศาสนสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

6. มีอาคารสถานที่แข็งแรง ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน

7. มีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเพียงพอต่อความต้องการ

8. ครูมีความรู้ความสามารถด้านการจัดประสบการณ์

9. บุคลากรได้รับขวัญและกำลังใจอย่างต่อเนื่อง

10. บุคลากรได้รับการพัฒนา มีการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

11. บุคลากรดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึงในทุกด้าน

12. บุคลากรให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

13. มีการบริการตรวจสุขภาพและโภชนาการอย่างต่อเนื่อง

14. เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

15. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

 

1. บุคลากรบางส่วนมีการเข้าออกระหว่างปี ทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง

2. บุคลากรส่วนใหญ่ ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว

3. สถานที่ไม่เอื้อในการจัดกิจกรรม

4. ขาดครูที่มีความรู้ในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์

5. นักเรียนมีพื้นฐานทางครอบครัวที่แตกต่างกัน

6. นักเรียนบางส่วนขาดวินัยในตนเอง

7. ผลการประเมินระดับชาติต่ำ

8. ผู้เรียนบางส่วนมีความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรของส่วนรวมน้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วิเคราะห์ SWOT โรงเรียนโรซารีโอวิทยา

ปัจจัยภายนอกโรงเรียน

 

โอกาส(Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานในสถานศึกษา

2. ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

3. ชุมชนมีสถานที่สำคัญ ประเพณี แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการนำผู้เรียนไปศึกษานอกสถานที่

1. มีการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการศึกษาของภาครัฐ

2. ผู้ปกครองของนักเรียนบางส่วนยังขาดการดูแลเอาใจใส่นักเรียนที่อยู่ในการปกครอง อย่างใกล้ชิด

3. กระแสสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ รวมถึงอิทธิพลของสื่อ สมัยใหม่ ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่ถูกต้อง

 

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  คือ   โรงเรียนโรซารีโอวิทยา มุ่งพัฒนามาตรฐานผู้เรียน เด่นทักษะชีวิต บริหารงานเป็นระบบ  เน้นนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นำสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ตามที่สถานศึกษากำหนด

 

พันธกิจของโรงเรียน

ด้านที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

  1. 1. ส่งเสริมเด็กให้ได้รับการพัฒนาความพร้อมทั้ง 4 ด้าน อย่างสมดุลและต่อเนื่อง มีทักษะที่จำเป็นตามที่หลักสูตรกำหนด มป.1
  2. 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น ม.1
  3. 3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ม.2

ด้านที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

  1. ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นระบบอย่างมีคุณภาพ ม.2

ด้านที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  1. 5. ส่งเสริมให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็ก/ผู้เรียนเป็นสำคัญ ม. 3

Design by: www.diablodesign.eu