วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ จำนวน 10 ข้อ
โดย คุณครูสมเกียรติ ธรรมวงศ์  โรงเรียนโรซารีโอวิทยา เวียงคุก หนองคาย
คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว


ข้อที่ 1)  ระบบใดเป็นตัวควบคุมการทำงานและรับความรู้สึกของอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย
   
ระบบประสาท
   
ระบบต่อมไร้ท่อ
   
ระบบสืบพันธุ
   
ระบบพันธุกรรม


ข้อที่ 2) หน้าที่ในการควบคุมการย่อยอาหาร เป็นของส่วนใด
   
อวัยวะรับความรู้สึก
   
ไขสันหลัง
   
สมอง
   
ระบบประสาทอัตโนมัติ


ข้อที่ 3) อวัยวะใดเป็นอวัยวะหลักของระบบประสาท
   
เส้นประสาท
   
สมอง
   
ต่อมไร้ท่อ
   
เซลล์ประสาท


ข้อที่ 4) ระบบประสาท มี 2 ส่วน ได้แก่อะไรบ้าง
   
ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทอัตโนมัติ
   
ระบบประสาทอัตโนมัติ และระบบประสาทส่วนปลาย
   
ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย
   
ระบบประสาทส่วนหน้า และระบบประสาทส่วนหลัง


ข้อที่ 5) ข้อใดคือความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อ
   
ขับปัสสาวะและของเสีย
   
บอกความรู้สึกของร่างกาย
   
ควบคุมอวัยวะและหลั่งฮอร์โมน
   
บอกความรู้สึกของร่างกาย


ข้อที่ 6) ข้อใดคือเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตของร่างกาย
   
น้ำหนัก
   
ส่วนสูง
   
อายุ
   
ส้ำหนัก ส่วนสูงและอายุ


ข้อที่ 7) ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการมีสุขภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน
   
อาหาร
   
การออกกำลังกาย
   
ความเครียด
   
การเล่นเกม


ข้อที่ 8) นักเรียนต้องปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้การทำงานของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อเป็นปกติ
   
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
   
พักผ่อนให้เพียงพอ
   
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
   
ถูกทั้งข้อ .,., และ .


ข้อที่ 9) หากการทำงานของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อผิดปกติ จะส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย
   
ร่างกายสมบูรณ์ อ้วนท้วน
   
ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส
   
ร่างกายผิดปกติ เจ็บป่วยง่าย
   
ไม่มีผลใดๆ ต่อร่างกาย


ข้อที่ 10) เราสามารถทราบได้อย่างไรว่าการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายผิดปกติหรือไม่
   
สังเกตสุขภาพของตนเอง
   
ตรวจสุขภาพประจำปี
   
ตรวจน้ำหนักและส่วนสูงของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน
   
ถูกทั้งข้อ .,. และ .